Egzamin ósmoklasisty 2021, Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021/22

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021

Terminy egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021:

Egzamin z języka polskiego - 25 maja 2021 r. (wtorek)
Egzamin z matematyki - 26 maja 2021 r. (środa)
Egzamin z języka angielskiego - 27 maja 2021 r. (czwartek)

 

Zmiany na egzaminie ósmoklasisty w 2021 r.
- informacja MEN z 19 listopada 2020 roku

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,
z których mogą korzystać zdający na egzaminie
ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych sposobów
 dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

 

 

-----------------------------------------------

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
NA TERENIE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W STUDZIENICACH W OKRESIE PANDEMII COVID-19
+ Oświadczenie i deklaracja - do pobrana na dole strony

 NFORMACJE DLA RODZICÓW I ZASADY DLAUCZNIÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
W CZERWCU 2020R.W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STUDZIENICACH - do pobrana na dole strony

 -----------------------------------------------

Na egzaminie ósmoklasisty nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.
Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

 

 

 Kliknij baner powyżej i przeczytaj wytyczne MEN, GIS i CKE dotyczące egzaminów 

=======================================

Terminy egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020:

 • egzamin z języka polskiego - 16 czerwca 2020 r. (wtorek)
 • egzamin z matematyki - 17 czerwca 2020 r. (środa)
 • egzamin z języka angielskiego - 18 czerwca 2020r. (czwartek)

Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone do 31 lipca. Szkoły otrzymają wtedy również zaświadczenia.

Terminy dodatkowego egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020:

 • egzamin z języka polskiego - 7 lipca 2020 r. (wtorek)
 • egzamin z matematyki - 8  lipca 2020 r. (środa)
 • egzamin z języka angielskiego - 9 lipca 2020r. (czwartek)

=======================================

Zobacz: Komunikat o przyborach na egzaminie w 2020 roku

=======================================


Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.  

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego nowożytnego
 • jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 • pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 • drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 • trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.
Zobacz PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

 

 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

 

 OFERTY SZKÓŁ 

 

LINK O PORTALU REKRUTACYJNEGO

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!