INFORMACJE I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE 2022/23

Terminy egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023:
Egzamin z języka polskiego - 23 maja 2023 r. (wtorek)
Egzamin z matematyki - 24 maja 2023 r. (środa)
Egzamin z języka angielskiego - 25 maja 2023 r. (czwartek)

Uczniów klas VIII oraz rodziców proszę o zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami/dokumentami dotyczącymi organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023.

Najważniejsze najbliższe terminy:

  1. do 30.09.2022 należy złożyć wypełniony załącznik nr 3a dotyczący wyboru języka obcego
  2. do 17.10.2022 należy złożyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczenie o stanie zdrowia, na podstawie których zostaną ustalone dostosowania form i warunków przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty (nie dotyczy to uczniów, których opinie są już dostarczone do szkoły)
  3. do 21.11.2022 dyrektor szkoły poinformuje rodziców o proponowanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty
  4. do 24.11.2021 rodzice zobowiązani są do podpisania w szkole oświadczenie o korzystaniu lub nie korzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania

Szczegółowe informacje dostępne są w poniższych załącznikach oraz na stronie

=====================================

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego - trwa 90 minut.
Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.
Zobacz PRZYKŁADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!