Dyżur wakacyjny w przedszkolu

Ze względu na organizację pracy przedszkola oraz prawo nauczycieli i innych pracowników do przysługującego urlopu wypoczynkowego ilość miejsc w przedszkolach w okresie wakacji jest ograniczona. Decyzję o ilości miejsc w przedszkolu w czasie dyżuru wakacyjnego oraz o przyjęciu dziecka do danej placówki, podejmuje dyrektor uwzględniając realne możliwości organizacyjne przedszkola. Zgodnie z art. 31 Konwencji Praw Dziecka, rodzice/opiekunowie prawni powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.

Na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Pszczynie https://bip.pszczyna.pl/wykaz-przedszkoli-publicznych-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-gminy-pszczyna-pracujacych-w-miesiacu-lipcu-i-sierpniu-2023-roku znajduje się HARMONOGRAM przerw wakacyjnych w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Karta zgłoszenia (do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie) - proszę złożyć w sekretariacie szkoły w godz. 8:30 - 15:30.  

Termin zapisywania na dyżury wakacyjne:

29 maja – 2 czerwca 2023 r. zapisy w przedszkolu macierzystym mającym dyżur; decyduje data wpływu karty do placówki.

5 – 12 czerwca 2023 r. zapisy na miejsca wolne w przedszkolu innym niż macierzyste (gdy macierzyste przedszkole jest zamknięte); decyduje data wpływu karty do placówki.

Po 12 czerwca br. zapisanie dziecka na dyżur wakacyjny może nastąpić jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor przedszkola/szkoły.

Prosimy o stosowanie się do powyższych terminów i zapisywanie dzieci zgodnie z potrzebami.

Przyjęcie na dyżur wakacyjny:

  1. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka składają wypełnioną i kompletną kartę zgłoszenia na dyżur w przedszkolu/szkole, do którego/której dziecko ma uczęszczać. Rodzice zainteresowani korzystaniem przez dziecko z dyżuru przez dwa miesiące wakacyjne wypełniają i składają dwie karty zgłoszenia – w placówce macierzystej na dyżurujący miesiąc oraz w innej wybranej placówce, gdy macierzysta placówka jest zamknięta.
  2. Karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny dostępna jest w sekretariacie przedszkola/szkoły oraz na stronach internetowych placówek.
  3. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur zostaje podana rodzicowi/opiekunowi prawnemu dziecka niezwłocznie.
  4. W przypadku rezygnacji z dyżuru w wybranej placówce należy ten fakt zgłosić pilnie dyrektorowi przedszkola/szkoły, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem dyżuru.
  5. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, a w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko – rodzic/opiekun prawny dziecka ponoszą/ponosi koszty związane z pobytem i wyżywieniem dziecka na dyżurze wakacyjnym oraz zobowiązani są do terminowego ich uiszczenia, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w przedszkolu, do którego dziecko zostało zgłoszone.

UWAGA:
zapisu na dyżur wakacyjny można dokonać jedynie na cały tygodniowy turnus. Brak jest możliwości wyboru dni w ramach turnusu.

Dyżur wakacyjny w Przeszkolu w Studzienicach:

  • 1 sierpnia – 4 sierpnia
  • 7 sierpnia – 11 sierpnia
  • 14 sierpnia – 18 sierpnia
  • 21 sierpnia – 25 sierpnia
  • 28 sierpnia – 31 sierpnia

Informacja o przyjęciu i wolnych miejscach

13 czerwca 2023 r. na stronach internetowych podana zostanie informacja o wolnych miejscach w poszczególnych placówkach. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte na dyżury do wybranych przedszkoli będą mogli je zgłaszać do innej dyżurującej placówki, która będzie dysponować wolnymi miejscami.

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!