Deklaracja dostępności

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zspstudzienice.pl
Data publikacji strony internetowej: 2014-02-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-05
STRONA INTERNETOWA POSIADA:
Narzędzie ułatwień dostępu (widoczne obrazki i napisy: A A+ A++ zwiększ kontrast, zmniejsz kontrast na górze strony):

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia liter
  • mapa strony
  • skala szarości
  • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
o filmy nie posiadają audiodeskrypcji,
o niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
o mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
o dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy św. Jana Pawła II 74, prowadzą do niego schody. W budynku głównym szkoły brak podjazdów dla niepełnosprawnych. Podjazd dla niepełnosprawnych znajduje się w budynku sali gimnastycznej. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
2. Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym znajduje się parking z jednym, oznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Przy drzwiach głównych do szkoły zamontowano wideofon umożliwiający kontakt z sekretariatem.
4. Budynek główny szkoły i przedszkola ma dwa piętra i poddasze użytkowe. Budynek nie posiada wind i schodołazów.
5. W budynku głównym nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki). W sali gimnastycznej znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.
6. Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
7. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTEPNOŚCI

Raport sporządzono dnia 23-03-2021 r.
Raport sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Studzienicach

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Halina Nocoń
e-mail: hnocon@zspstudzienice.pl
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: zsp_studzienice@pze-pszczyna.pl
telefon: 32 211 520 1
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

SKARGI I ODWOŁANIA:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Adres: ZSP w Studzienicach, ul. św. Jana Pawła II 74, 43-215 Studzienice
E-mail: zsp_studzienice@pze-pszczyna.pl
Telefon: (32) 211 52 01

Zapewniamy, że w miarę możliwości technicznych i finansowych dostosujemy się do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!