Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych /IOD/ dla ZSP w Studzienicach:
Wojciech Kiełkowski,
Pszczyński Zarząd Edukacji,
ul. Zdrojowa 4,
email: iod@pze-pszczyna.pl,
tel. (32) 212-85-60

INFORMACJE:

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W STUDZIENICACH 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa (rodziców/opiekunów prawnych) dzieci jest: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Studzienicach z siedzibą w Studzienicach, ul. Jana Pawła II 74 reprezentowana/e przez Dyrektora.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Wojciech Kiełkowski (email: iod@pze-pszczyna.pl)
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
5. Podstawą przetwarzania są:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361);
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t. z 2018 poz. 996 ze zm.);
• Ustawa z dnia 15.04.2017 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 949 ze zm.);
• Inne ustawy i przepisy wykonawcze dotyczące realizacja zadań publicznej szkoły, przedszkola i placówki;
• Zgoda osoby, której dane dotyczą;
6. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
10. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
- dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
-sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
- usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
- ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
- prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
12. Administrator nie profiluje danych osobowych.

 

===========================================================================================

KLAUZULA INFORMACYJNA
(PROMOCJA)


Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach, ul. św. Jana Pawła II 74, 43-215 Studzienice, reprezentowany przez Dyrektora.
2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres poprzez email: zsp_studzienice@pze-pszczyna.pl, telefonicznie (32) 211-52-01 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących uprawnień można uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@pze-pszczyna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
4. Państwa dane w postaci wizerunku (fotografie, filmy, nagrania dźwiękowe) zarejestrowane podczas organizowanych przez Administratora uroczystości szkolnych i przedszkolnych oraz imprez, takich w szczególności jak: bale, konkursy, zawody, akademie, spotkania z zaproszonymi gośćmi mogą być publikowane na stronie internetowej, mediach społecznościowych, publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie, filmy oraz nagrania dźwiękowe w publikacjach i serwisach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez szkołę i przedszkole, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Jeżeli Państwa wizerunek stanowi szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, może być on rozpowszechniany bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Natomiast jeżeli Państwa wizerunek nie spełnia ww. warunku ujęcia go jako szczegółu całości, może być nieodpłatne rozpowszechniany przez
Administratora tylko po uprzednim uzyskaniu dobrowolnej zgody Pani/a na takie działanie. Z tytułu rozpowszechniania wizerunku nie przysługują Pani/u jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych, w tym Państwa wizerunku, będzie wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, którym jest promowanie działalności naszej placówki oraz organizowanych wydarzeń lub podejmowanie działań motywacyjnych i nagradzających aktywność uczniów (art. 6 ust 1 lit. e RODO) albo na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody na rozpowszechnianie wizerunku wraz z danymi identyfikującymi (art. 6 ust 1 lit a RODO).
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu przetwarzania – promocji szkoły i przedszkola, a po tym czasie mogą być archiwizowane (np. w postaci kronik).
7. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
 dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
 sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
 usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
 ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
 prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wniosek w sprawie swoich praw, w tym o cofnięcie zgody, można kierować na adres email: zspstudzienice@pze-pszczyna.pl lub na adres Administratora.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11. Administrator nie profiluje danych osobowych

 

 =====================================================================================

  INFORMACJA NA TEMAT MONITORINGU

24 maja 2018 r. opublikowano w Dz. U. – poz. 1000 ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – weszła w życie 25 maja 2018 r.
(w art. 154 ustawy zawiera zmianę ustawy – Prawo oświatowe – dodaje nowy art. 108a o prowadzeniu w szkołach i placówkach monitoringu)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzienicach, ul. św. Jana Pawła II 74 reprezentowany przez Dyrektor Halinę Nocoń
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Wojciech Kiełkowski (email: iod@pze-pszczyna.pl)
3. tel. (32) 212-85-60.
4. Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu dokumentowania zdarzeń, zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie zespołu oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO w związku z art.108 a ustawy Prawo oświatowe (j.t. z 2018 poz. 996 ze zm.).
5. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: budynek główny szkoły i przedszkola (korytarze, szatnie), boisko szkolne, teren wokół szkoły (w tym: parking, plac zabaw); sala gimnastyczna (korytarze, hala sportowa); teren przyszkolny; teren wokół sali gimnastycznej.
6. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni. Po upływie tego okresu dane są usuwane.
8. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
9. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego.
10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych w uzasadnionych przypadkach związanych z celem przetwarzania danych osobowych za pomocą monitoringu jeżeli realizacja prawa dostępu nie będzie naruszała praw osób trzecich.
11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Przeczytaj artykuł Monitoring po RODO. MEN o nowych wymaganiach w sprawie kamer w szkole

 


KLAUZULA INFORMACYJNA 
(dotyczy upoważnienia do odbioru dziecka)

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem RODO) informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedszkole w Studzienicach
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Studzienicach ul. św. Jana Pawła II 74 reprezentowana/e przez Dyrektora.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Wojciech Kiełkowski (email: iod@pze-pszczyna.pl) tel. (32) 212-85-60.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

• W celu realizacji celów wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych przedszkola wobec dzieci, a przede w celu zapewnienia, aby dzieci odbierane były wyłącznie przez osoby upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych.
• umożliwienia kontaktu i identyfikacji osoby upoważnionej do odbioru dziecka.
4. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c, d, e RODO;
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: pracownicy administracji, pracownicy obsługi oraz pracownicy pedagogiczni Przedszkole w Studzienicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Studzienicach
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, tj. do końca bieżącego roku szkolnego a po tym czasie przez 10 lat w archiwum Przedszkola/ szkoły.
7. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, seria i numer dokumentu tożsamości, numer telefonu;
8. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od rodzica/opiekuna prawnego;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże nie podanie danych może skutkować niemożnością odebrania przez Panią/Pana dziecka z placówki.
10. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator danych, posiada prawo do: dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO), sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO), usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO). Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
12. Administrator nie profiluje danych osobowych.

 
======================================================================================================

 1. Prawo do informacji i kopii danych
Osoba, która chce się dowiedzieć, czy administrator przetwarza dane na jej temat, może zwrócić się do administratora o udzielenie informacji. Tego rodzaju wniosek nie wymaga uzasadnienia. Przepisy nie precyzują formy, w jakiej wniosek powinien być złożony, dlatego wniosek może przybrać formę dowolną; może to być wniosek pisemny, elektroniczny bądź zapytanie ustne. Administrator zobowiązany jest dokonać weryfikacji tożsamości osoby składającej wniosek, by upewnić się, że dane zostaną przekazane właściwej osobie. Wydanie kopii przetwarzanych danych wnioskujacej osobie jest nieodpłatne, gdy jest to pierwszy wniosek, za kolejne kopie możliwa jest opłata.

Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.
Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.

2. Prawo do sprostowania danych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do do żądania dokonania korekty bądź usunięcia jej danych, jeśli są one nieprawdziwe, niepełne lub zostały zebrane w sposób sprzeczny z ustawą. Unijne rozporządzenie o ochronie danych nakłada na administratora obowiązek zapewnienia prawidłowości danych. Dane osobowe powinny być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane. W przypadku rozbieżności między stanem faktycznym a treścią danych prawodawca unijny przyznał osobie, której dane dotyczą, uprawnienie do żądania od administratora sprostowania przetwarzanych danych, a w przypadku gdy dane są niekompletne, podmiot danych może domagać się ich uzupełnienia. Ciężar wykazania nieprawidłowości spoczywa na osobie, której dane dotyczą.

Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.
Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.

3. Prawo do bycia zapomnianym
W określonych w rozporządzeniu przypadkach prawodawca unijny przyznał osobie, której dane dotyczą, uprawnienie do żądania od administratora usunięcia danych jej dotyczących. Uprawnienie to, określane jest także mianem „prawa do bycia zapomnianym”.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą:

stwierdzi, że dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
wnosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych,
stwierdzi, że dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
stwierdzi, że dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlega administrator,
stwierdzi, że dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego to może zwrócić się do administratora z żądaniem usunięcia danych. Ciężar dowodu (wykazania nieprawidłowości, nielegalności przetwarzania bądź zbędności danych) ciąży na osobie, której dane dotyczą.
Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.
Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania
Przepisy r.o.d.o. przewidują uprawnienie osoby, której dane dotyczą, do żądania od administratora ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych, może zwrócić się do administratora z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.
Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.

5. Prawo do przenoszenia danych
Osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora z wnioskiem o przeniesienie danych osobowych, jeżeli zamierza zmienić dostawcę usług. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, jeżeli czynności, które są wykonywane w ramach procesów przetwarzania, realizowane są przez systemy informatyczne lub inne mechanizmy pozwalające na automatyzację (wykonywanie czynności przez maszynę samoczynnie, bez każdorazowego działania człowieka). Dla możności skorzystania z prawa do przenoszenia danych prawodawca unijny wymaga łącznego spełnienia przesłanek dotyczących: podstawy przetwarzania (zgoda lub umowa) oraz sposobu przetwarzania (zautomatyzowany).

Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.
Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.

6. Prawo do sprzeciwu
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych na swój temat, może wnieść do administratora sprzeciw. Sprzeciw nie przysługuje jednak w przypadku, gdy osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych. Jeżeli osoba nie chce, aby administrator dalej przetwarzał jej dane, powinna cofnąć zgodę (choć skutek może być taki sam, to z punktu widzenia prawnego sprzeciw i odwołanie zgody to konstrukcje odmienne). Sprzeciw nie przysługuje również w przypadku, gdy:

podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b r.o.d.o.);
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c r.o.d.o.);
przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d r.o.d.o.).
Administrator bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania - powinien udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Uzyskanie informacji o spełnieniu żądania podmiotu danych kończy postępowanie w tym zakresie.
Uzyskanie informacji o niespełnieniu żądania uprawnia podmiot danych do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 r.o.d.o.

7. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

Każda osoba fizyczna prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna , iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO - https://uodo.gov.pl

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!