Misja i wizja ZSP

WIZJA

Wychowanie dziecka do życia w społeczeństwie, otwartego na ludzi,
umiejętnie korzystającego z dorobku cywilizacyjnego, potrafiącego odnosić sukcesy.

 

MISJA

W naszym przedszkolu i szkole uczymy kochać i szanować kulturę oraz tradycje narodu polskiego,
Górnego Śląska, ziemi pszczyńskiej i wsi Studzienice.
Jednocześnie wychowujemy do szacunku, współpracy i otwartości wobec innych.
Kształcimy ucznia aktywnego, samodzielnego i odpowiedzialnego,
posiadającego wiedzę i umiejętności przydatne w dalszym życiu i konieczne do przyszłego funkcjonowania w świecie.

  

 

 JAK WIDZYMY NASZYCH SZKOLORZY ZA PORA LOT?

Kożdy bajtel ze Studziynic mo poradzić żyć miyndzy ludziami,
musi umieć się ś nimi dogodać i do kupy się zgodzać.
Musi też mondrze radzić se z nowymi wynalazkami,
wtore ludzie wymyślają, coby ułatwić se życi.
Chcielibymy, coby wtory ś nich łostoł wielkim uczonym,
wtynczos dopiyro byłoby głośno ło Studzienicach.

 

CO ROBIYMY, ŻEBY NASZE BAJTLE
WYROSŁY NA PORZONDNYCH LUDZI?

Kożdo szkoła i przedszkole mo swoji zadani do zrobiynio.
My tu w Studziynicach ni mogymy być gorsi, przestóż zaczynomy łod nojmłodszych,
nojprzód w przedszkolu, a potym w szkole.
Uczymy nasze dziecka coby miały w zocy dorobek naszych łojców,
coby zawdy szanowały tradycje i downe łobyczaje,
wtore dlo Ślązoków były łogromnie ważne.
Szkolymy nasze bajtle, coby umiały szanować swoich łojców, rechtorów i inkszych ludzi.
Radzymy jim, jak majom se pomogać jedyn drugimu i jak być szczyry dlo inkszych.
Staromy sie nauczyć szkolorzy samodzielności i łodpowiedzialności
za swoja robota i postympki.
Momy też ważne zadani, coby nasze dziecka były mondre
i szyrzij łotworzyły łoczy na piykny kraj, jakim jest Polska.
Pomogomy im też zdobyć wiedza i umiyjyntności,
wtore przidajom sie do zdobycio dobrego fachu i do życio z ludziami.

 

 

THE VISION

We want to educate children in the way they could live in a society being open to other people,
knowing how to make use of achievements of civilization and being successful in life.

 

THE MISION

We teach how to love and respect culture and traditions of Polish nation, of Upper Silesia, of the Pszczyna district and of our village Studzienice.
We bring up our pupils in the way they could respect, cooperate and be open to other people.
We educate active, independent and responsible pupils
who possess knowledge and skills useful in future and essential for their further life in the world.

 

 

Placówka edukacyjna naszych marzeń to taka, w której:

 • panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, dzieci i rodziców, wzajemnym szacunku, pomocy i współdziałaniu;
 • uczy się miłości i szacunku dla historii, tradycji i kultury;
 • pielęgnuje się tradycje szkoły, skupiając wokół niej nauczycieli, uczniów, rodziców i absolwentów;
 • rodzice aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, współdziałają i wspierają nauczycieli w pracy, pomagają w rozwiązywaniu problemów szkoły;
 • uczniowie okazują pomoc i życzliwość swoim rówieśnikom;
 • nauczyciele są sprawiedliwi i konsekwentni, cieszą się autorytetem u dzieci i rodziców, życzliwym podejściem budzą ich zaufanie, wspierają uczniów w ich rozwoju, rozwijają zainteresowania, pomagają w rozwiązywaniu problemów;
 • nauczyciele są kompetentni i stale podnoszą swoje umiejętności;
 • dyrektor tworzy właściwą atmosferę pracy, jest konsekwentny w postępowaniu, potrafi sprawnie organizować pracę szkoły, wspiera nauczycieli w ich pracy, umie rozwiązywać konflikty; jest dobrym gospodarzem szkoły;
 • organizowane są atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, które zapewniają warunki prawidłowego rozwoju dziecka;
 • baza dydaktyczna zachęca uczniów do zdobywania wiedzy;
 • zajęcia są tak prowadzone, aby wydobyć i rozwinąć talent ucznia, nauczyć samodzielnego myślenia i wiary we własne siły.

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!