Informacje dla rodziców

-Podaruj 1,5 % podatku dla przedszkola i szkoły w Studzienicach

SZANOWNI RODZICE,
MIESZKAŃCY STUDZIENIC, PRZYJACIELE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA!
Trwa czas rozliczeń podatku za 2023 rok.

Dyrekcja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach zwraca się z gorącym apelem do Rodziców i Mieszkańców o przekazanie 1,5 % podatku na rzecz naszej szkoły i przedszkola.

Jednym ze sposobów na wsparcie naszych działań jest przekazanie 1,5 % podatku dochodowego.

Prosimy o wpisanie w druku PIT:

OPP - Stowarzyszenie "OMNIBUS"
KRS: 0000237488
Cel szczegółowy 1%: ZSP w Studzienicach

 

--------------------- 

OPIEKA STOMATOLOGICZNA NAD UCZNIAMI

Gmina Pszczyna zawarła porozumienie w sprawie opieki stomatologicznej nad uczniami.
Porozumienie zawarto z podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych.

NZOZ DAM-DENT

ul. POD SOSNAMI 36,

43-225 WOLA

tel. 32 211 90 37

Porozumienie obowiązuje od 1 stycznia 2024r.

NZOZ DAM DENT zapewnia świadczenia stomatologiczne oraz profilaktyczne (świadczone w ramach NFZ) codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00 po wcześniejszym telefonicznym lub osobistym umówieniu się.

---------------------

ZASADY KONSULTACJI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW (TZW. „GODZINY DOSTĘPNOŚCI”)

1. Każdy nauczyciel realizuje konsultacje (godziny dostępności) dla uczniów i rodziców w wymiarze:

a) jednej godziny tygodniowo – w przypadku zatrudnienia w wymiarze co najmniej 1/2 etatu,

b) jednej godziny na dwa tygodnie – w przypadku zatrudnienia w wymiarze niższym niż 1/2 etatu.

2. Godziny dostępności odbywają się w terminie ustalonym na początku półrocza i podanym do wiadomości uczniom /harmonogram godzin umieszczony na gazetce w klasie/ oraz rodzicom poprzez wiadomość wychowawcy na dzienniku elektronicznym.

3. W uzasadnionych bądź koniecznych przypadkach godzina dostępności w danym tygodniu może ulec zmianie, o czym dany nauczyciel odpowiednio wcześniej informuje dyrektora, uczniów oraz rodziców poprzez dziennik.

4. Konsultacje dla uczniów mają na celu udzielanie pomocy dydaktycznej (np. wyjaśnienie sprawiającego trudność materiału, pomoc w zrozumieniu pracy domowej) lub emocjonalnej. Nie stanowią indywidualnych korepetycji, ani nie są stałymi godzinami zajęć wyrównawczych.

5. Konsultacje dla rodziców mają na celu m.in. omówienie sytuacji ucznia (jego mocnych i słabych stron, problemów dydaktycznych bądź wychowawczych).

6. W poszanowaniu wszystkich stron (uczniowie, rodzice, nauczyciele) na konsultacje należy się wcześniej umówić – osobiście lub przez dziennik elektroniczny. W przeciwnym wypadku, nauczyciel może być zajęty konsultacjami z innymi rodzicami lub innymi obowiązkami (np. doraźne zastępstwa zlecone przez dyrektora za nieobecnych nauczycieli). Niepojawienie się ucznia lub rodzica w wyznaczonym terminie (dzień, wskazana godzina) oznacza rezygnację ze spotkania.

7. W sytuacji, gdy osoba umówiona na konsultacje (uczeń, rodzic, nauczyciel) nie może w nich uczestniczyć, powinna niezwłocznie o tym poinformować – osobiście lub przez dziennik elektroniczny (nauczyciel – ucznia lub rodzica, uczeń lub rodzic – nauczyciela).

8. W sytuacji, w której rodzic nie umówi się na spotkanie lub spóźni się, może się zdarzyć, że nauczyciel może być zajęty innymi obowiązkami.

9. W tygodniu, w którym jest zebranie dla rodziców, godzina dostępności realizowana jest w czasie zebrania, nie odbywa się w wyznaczonym przez nauczyciela dniu. Nauczyciel jest dostępny w czasie zebrania.

10. Kontakt z rodzicem może mieć charakter bezpośredni lub pośredni – wiadomość w dzienniku elektronicznym, e-mail, połączenie telefoniczne, MSTeams.

Poradnik dla rodziców „Dzieci w wirtualnej sieci”

 W związku z pismem Departamentu Kształcenia Ogólnego w Ministerstwie Edukacji i Nauki Kuratorium Oświaty w Katowicach przekazuje opracowaną przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii broszurę „Dzieci w wirtualnej sieci”

http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2021/05/broszura_dzieci-w-wirtualnej-sieci_2021.pdf

 -------------------------------------

 Nowa poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży w Pszczynie

Do rodziców uczniów w wieku 6-21 lat

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży w Pszczynie, ul. Paderewskiego 3 działa w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia od 01.04.2021 roku.

Przyjmujemy pacjentów/pacjentki w wieku szkolnym oraz uczących się w szkołach ponadpodstawowych. W ramach poradni oferujemy usługi w zakresie poradnictwa i wsparcia psychologicznego dla dzieci i ich rodzin. Propozycje oddziaływań dopasowane są optymalnie do potrzeb młodego pacjenta/pacjentki i jego/jej rodziny.

Celem ośrodka jest pomoc rodzicom i opiekunom w zrozumieniu problemów ich podopiecznych oraz wsparcie w poszukiwaniu adekwatnych rozwiązań. W dobie pandemii i izolacji wszyscy mierzymy się z niepokojem doświadczamy przeciążenia, osamotnienia, lęku.

Zachęcamy rodziców do kontaktu telefonicznego 515-804-156 z poradnią psychologiczna dla dzieci i młodzieży.

Zespół Psychologiczny i Pedagogiczny Poradni

-------------------------------------

 

 

 

Zwolnienia z wf-u 

Uczeń może być zwolniony całkowicie z wf-u lub z wykonywania określonych ćwiczeń. Te dwa rozwiązania obowiązują w szkołach od 1 września. Od roku szkolnego 2015/2016 przepisy przewidują dwa rozwiązania uwzględniające stan zdrowia ucznia:

  • możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego (takie rozwiązanie nie było dotychczas stosowane). Podstawą do tego zwolnienia będzie opinia lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych – czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń – uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres. W tym przypadku uczeń uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest oceniany i klasyfikowany. Natomiast nauczyciel wychowania fizycznego ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
  • możliwość całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego (tak jak dotychczas). Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wf-u i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej lub semestralnej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Intencją tej zmiany jest umożliwienie uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego tym uczniom, którzy mają ograniczenia w wykonywaniu określonych ćwiczeń, ale których stan zdrowia pozwala na udział w zajęciach. Zależy nam na tym, by dzieci, niezależnie od swoich możliwości uczestniczyły w zajęciach wychowania fizycznego i miały szansę na prawidłowy rozwój fizyczny.
Zmiany w zasadach zwalniania uczniów z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego, wprowadzone zostały rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843).

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!