Psycholog

Psycholog przedszkolny i szkolny w roku szkolnym 2023/24

mgr Katarzyna Janus

Zajęcia prowadzone w roku szkolnym 2023/2024:

 • zajęcia terapeutyczne (zajęcia indywidualne),
 • zajęcia usprawniające obniżone funkcje,w tym zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne i korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia socjoterapeutyczne rozwijające umiejętności prospołeczne (zajęcia grupowe),
 • zajęcia w klasach (warsztaty tematyczne)

Zadania psychologa szkolnego:

 1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
 2. Prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
 3. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych
 4. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia
 6. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 7. Indywidualne konsultacje psychologiczne, w których zakres wchodzą: poradnictwo, mediacje, interwencje kryzysowe, rozmowy wspierające, indywidualne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

Zadania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:

 • Dyrekcją szkoły,
 • Rodzicami,
 • Wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem i innymi pracownikami szkoły,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • Innymi podmiotami, działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Zobacz stronę Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Pszczynie

 

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!