Ubezpieczenie NNW 2023/24

Oferta ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej
na rok szkolny 2023/2024 w STU ERGO HESTII S.A.

 

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz następstwa zawałów serca i udarów mózgu, następstwa obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji, omdleniem o nieustalonej przyczynie albo sepsą doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

Ochrona trwa 24 h/dobę, od 01 września 2023r. do 31 sierpnia 2024r.

Ochrona obejmuje również wypadki powstałe podczas zajęć sportowych organizowanych poza przedszkolem/szkołą (kluby, sekcje sportowe) - nie dotyczy sportów ekstremalnych w zorganizowanych sekcjach.

WARIANT BEZKOMISYJNY – likwidacja szkód bez komisji lekarskich (uproszczona procedura – wypłata świadczenia po dostarczeniu niezbędnych dokumentów)

UBEZPIECZENIE DO WYBORU PRZEZ RODZICÓW:

OPCJA 1:

Suma ubezpieczenia: 12 000 zł.
Składka:
42 zł w przedszkolu,
47 zł w szkole.

OPCJA 2:

Suma ubezpieczenia: 16 000 zł.
Składka:
56 zł w przedszkolu,
62 zł w szkole.

PŁATNOŚĆ SKŁADKI do 30 września 2023r. – PROSIMY O WPŁACANIE SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ZGODNIE Z PONIŻSZYMI DANYMI: 

Carbo Asecura S.A. ul. Żorska 10; 43-200 Pszczyna. Numer konta: 56 1090 1652 0000 0001 4504 9932

Tytuł przelewu: imię i nazwisko ucznia/ przedszkolaka; klasa/ nazwa grupy; nazwa placówki
Uwaga! Jeśli rodzic będzie dokonywał wpłaty za więcej niż jedno dziecko, prosimy w tytule przelewu wpisać dane wszystkich dzieci, za które opłacana jest składka

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA SZKÓD:

 • Do zgłoszenia szkody wymagany jest dokładnie wypełniony druk oraz kserokopia dokumentacji medycznej (druki do pobrania w sekretariacie lub poniżej ze strony).
 • W niektórych przypadkach Ubezpieczyciel może poprosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do likwidacji szkody.
 • W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów leczenia dodatkowo należy przedłożyć oryginały rachunków/faktur potwierdzające zapłatę kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • W/w dokumenty należy złożyć w Biurze Carbo Asecury przy ulicy Żorskiej 10 43-200 Pszczyna lub e-mailowo: nataliap@cabroker.pl
 • Szkodę można również zgłosić bezpośrednio na stronie ubezpieczyciela.

Do pobrania poniżej:

 • Druk - Zgłoszenie nieszczęśliwego wypadku,
 • Ulotka dla przedszkola - rodzaje świadczeń, informacja o sposobie płatności oraz zgłaszania szkód
 • Ulotka dla szkoły - rodzaje świadczeń, informacja o sposobie o płatności oraz zgłaszania szkód
 • Zasady oceny uszczerbku.
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia,
 • Postanowienia odmienne do OWU.

 

Informacja ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawierana wyłącznie z woli rodziców.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że żądanie przez dyrektorów szkół i placówek od rodziców pokrycia kosztów ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły), jak również żądania jakichkolwiek oświadczeń w związku z odmową przez nich uiszczenia dobrowolnych ubezpieczeń, jest niedopuszczalną praktyką.

Obligatoryjny pozostaje jedynie wymóg ubezpieczania dzieci i młodzieży szkolnej od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia przy organizacji wycieczek i imprez zagranicznych.

Proszę zatem Państwa Dyrektorów o przekazywanie rodzicom stosownych informacji dotyczących ww. ubezpieczeń uczniów - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Z poważaniem

Jerzy Deneka
Zastępca Dyrektora
Departament Zwiększania
Szans Edukacyjnych

Źródło: www.men.gov.pl

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!