Rekrutacja do klasy pierwszej

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK 2015/2016

1. Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie stosownie do przepisów ustawy.
2. Zasady rekrutacji do szkoły i korzystania z różnych form kształcenia oraz zwolnień z obowiązku szkolnego przewiduje ustawa.
3. Przyjmowanie uczniów do szkoły podstawowej przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
4. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Studzienicach przyjmowane będą z urzędu na podstawie Zgłoszenia dziecka do klasy I (wg wzoru ustalonego przez Burmistrza Pszczyny):

 • dzieci zameldowane w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 16, których dane dyrektor ZSP w Studzienicach otrzymuje z systemu ewidencji ludności Gminy Pszczyna;
 • dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 16 na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania dziecka.

5. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej.
6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na pisemny Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (wg wzoru ustalonego przez dyrektora ZSP w Studzienicach) złożony przez rodziców/prawnych opiekunów do dyrektora ZSP w Studzienicach.
7. W postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Podstawowej nr 16 w ZSP w Studzienicach obowiązują niżej wymienione kryteria, którym przypisana jest określona liczba punktów. Kryteria uwzględniają zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych:

 • dziecko, które odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w Przedszkolu Publicznym nr 18 w ZSP w Studzienicach – 3 pkt;
 • dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w następnym roku do Szkoły Podstawowej nr 16 w Studzienicach i/lub Przedszkola Publicznego nr 18 w ZSP w Studzienicach – 2 pkt;
 • dziecko, dla którego Szkoła Podstawowa nr 16 w ZSP w Studzienicach znajduje się bliżej miejsca zamieszkania niż jego szkoła obwodowa – 2 pkt;
 • dziecko, dla którego Szkoła Podstawowa nr 16 w ZSP w Studzienicach jest najbliższa miejsca pracy jednego z rodziców – 1 pkt;
 • dziecko, które ze względu na pracę zawodową rodziców lub inną uzasadnioną sytuację rodzinną, wymaga codziennej opieki członków rodziny lub innych osób zamieszkujących w obwodzie szkoły – 1 pkt;
 • dziecko, którego rodzeństwo lub rodzice są absolwentami Szkoły Podstawowej nr 16 w Studzienicach - 1 pkt.

8. Terminy postępowania rekrutacyjnego:

 • od 1 marca do 15 marca – wydawanie i przyjmowanie zgłoszeń/wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły;
 • do 31 marca - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej;
 • od 1 kwietnia do 7 kwietnia - obowiązek pisemnego potwierdzenia przez rodziców wyboru konkretnej szkoły;
 • do 15 maja - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 16 w ZSP w Studzienicach.

Zgłoszenie lub wniosek do pobrania poniżej lub w sekretariacie szkoły. 
Prosimy także o złożenie wstępnej deklaracji zapisu dziecka do świetlicy.

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!