Informacje dla rodziców

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ - DZIECI Z OBWODU SZKOLNEGO, CZYLI ZAMIESZKAŁE W STUDZIENICACH

Jeżeli chcą Państwo zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy wypełnić elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny od 14 marca 2023r. na stronie https://sp-pszczyna.nabory.pl
Po wypełnieniu w systemie, formularz należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły, w obwodzie której zamieszkuje dziecko.
Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.
Do klas I przyjmowane są:

dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym,
dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2017) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
dzieci odroczone od obowiązku szkolnego
Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zapisu w terminie: od dnia 14 marca 2023 r. od godz. 8:00 do dnia 20 kwietnia 2023 r. do godz.20:00

REKRUTACJA DZIECI SPOZA OBWODU SZKOLNEGO

Przy zapisach do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie. Istnieje jednak możliwość zapisania dziecka do szkoły pozaobwodowej, w przypadku gdy starsze rodzeństwo już do niej uczęszcza bądź wyrazicie Państwo chęć zapisania dziecka do klasy I.

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU na stronie https://sp-pszczyna.nabory.pl, wydrukować formularz i złożyć w szkole wpisanej na pierwszym miejscu w terminie od dnia 14 marca 2023 r. godz. 8:00 do dnia 21 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00.

We wniosku można wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryterium rekrutacji.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły.

W przypadku chęci zapisania dziecka do szkoły podstawowej, w której dziecko dotychczas uczęszczało do oddziału przedszkolnego lub do szkoły podstawowej w zespole szkolno-przedszkolnym, w którym dziecko uczęszczało do przedszkola, należy wypełnić i złożyć w sekretariacie tej szkoły podstawowej WNIOSEK.

LINK do Zarządzenia Burmistrza w sprawie terminów rekrutacji

-------------------------------------------

Podaruj 1,5 % podatku dla przedszkola i szkoły w Studzienicach
SZANOWNI RODZICE,
MIESZKAŃCY STUDZIENIC, PRZYJACIELE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA!
Trwa czas rozliczeń podatku za 2022 rok.

Dyrekcja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach zwraca się z gorącym apelem do Rodziców i Mieszkańców o przekazanie 1,5 % podatku na rzecz naszej szkoły i przedszkola.

Jednym ze sposobów na wsparcie naszych działań jest przekazanie 1,5 % podatku dochodowego.
Informujemy, że w zeszłym roku naszej placówce przekazano kwotę 1573,56 zł. Wymienione środki zamierzamy przeznaczyć na zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkolaków i uczniów.

Prosimy o wpisanie w druku PIT:

OPP - Stowarzyszenie "OMNIBUS"
KRS: 0000237488
Cel szczegółowy 1%: ZSP w Studzienicach

 

DZIĘKUJEMY ZA WPŁATY 1% PODATKU DLA ZSP W STUDZIENICACH

Informuję, że na konto Stowarzyszenia "Omnibus" wpłynęły środki z wpłat 1% podatku dochodowego za rok 2021. Na wsparcie ZSP w Studzienicach wpłynęły środki finansowe w kwocie  1573,56 zł. Wymienione środki będziemy mogli wykorzystać zgodnie z celami statutowymi stowarzyszenia tj. pomoce edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przekazali 1% podatku na rzecz naszego przedszkola i szkoły.

dyr. Halina Nocoń

 

ZASADY KONSULTACJI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW (TZW. „GODZINY DOSTĘPNOŚCI”)

1. Każdy nauczyciel realizuje konsultacje (godziny dostępności) dla uczniów i rodziców w wymiarze:

a) jednej godziny tygodniowo – w przypadku zatrudnienia w wymiarze co najmniej 1/2 etatu,

b) jednej godziny na dwa tygodnie – w przypadku zatrudnienia w wymiarze niższym niż 1/2 etatu.

2. Godziny dostępności odbywają się w terminie ustalonym na początku półrocza i podanym do wiadomości uczniom /harmonogram godzin umieszczony na gazetce w klasie/ oraz rodzicom poprzez wiadomość wychowawcy na dzienniku elektronicznym.

3. W uzasadnionych bądź koniecznych przypadkach godzina dostępności w danym tygodniu może ulec zmianie, o czym dany nauczyciel odpowiednio wcześniej informuje dyrektora, uczniów oraz rodziców poprzez dziennik.

4. Konsultacje dla uczniów mają na celu udzielanie pomocy dydaktycznej (np. wyjaśnienie sprawiającego trudność materiału, pomoc w zrozumieniu pracy domowej) lub emocjonalnej. Nie stanowią indywidualnych korepetycji, ani nie są stałymi godzinami zajęć wyrównawczych.

5. Konsultacje dla rodziców mają na celu m.in. omówienie sytuacji ucznia (jego mocnych i słabych stron, problemów dydaktycznych bądź wychowawczych).

6. W poszanowaniu wszystkich stron (uczniowie, rodzice, nauczyciele) na konsultacje należy się wcześniej umówić – osobiście lub przez dziennik elektroniczny. W przeciwnym wypadku, nauczyciel może być zajęty konsultacjami z innymi rodzicami lub innymi obowiązkami (np. doraźne zastępstwa zlecone przez dyrektora za nieobecnych nauczycieli). Niepojawienie się ucznia lub rodzica w wyznaczonym terminie (dzień, wskazana godzina) oznacza rezygnację ze spotkania.

7. W sytuacji, gdy osoba umówiona na konsultacje (uczeń, rodzic, nauczyciel) nie może w nich uczestniczyć, powinna niezwłocznie o tym poinformować – osobiście lub przez dziennik elektroniczny (nauczyciel – ucznia lub rodzica, uczeń lub rodzic – nauczyciela).

8. W sytuacji, w której rodzic nie umówi się na spotkanie lub spóźni się, może się zdarzyć, że nauczyciel może być zajęty innymi obowiązkami.

9. W tygodniu, w którym jest zebranie dla rodziców, godzina dostępności realizowana jest w czasie zebrania, nie odbywa się w wyznaczonym przez nauczyciela dniu. Nauczyciel jest dostępny w czasie zebrania.

10. Kontakt z rodzicem może mieć charakter bezpośredni lub pośredni – wiadomość w dzienniku elektronicznym, e-mail, połączenie telefoniczne, MSTeams.

Poradnik dla rodziców „Dzieci w wirtualnej sieci”

 W związku z pismem Departamentu Kształcenia Ogólnego w Ministerstwie Edukacji i Nauki Kuratorium Oświaty w Katowicach przekazuje opracowaną przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii broszurę „Dzieci w wirtualnej sieci”

http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2021/05/broszura_dzieci-w-wirtualnej-sieci_2021.pdf

 -------------------------------------

 Nowa poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży w Pszczynie

Do rodziców uczniów w wieku 6-21 lat

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży w Pszczynie, ul. Paderewskiego 3 działa w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia od 01.04.2021 roku.

Przyjmujemy pacjentów/pacjentki w wieku szkolnym oraz uczących się w szkołach ponadpodstawowych. W ramach poradni oferujemy usługi w zakresie poradnictwa i wsparcia psychologicznego dla dzieci i ich rodzin. Propozycje oddziaływań dopasowane są optymalnie do potrzeb młodego pacjenta/pacjentki i jego/jej rodziny.

Celem ośrodka jest pomoc rodzicom i opiekunom w zrozumieniu problemów ich podopiecznych oraz wsparcie w poszukiwaniu adekwatnych rozwiązań. W dobie pandemii i izolacji wszyscy mierzymy się z niepokojem doświadczamy przeciążenia, osamotnienia, lęku.

Zachęcamy rodziców do kontaktu telefonicznego 515-804-156 z poradnią psychologiczna dla dzieci i młodzieży.

Zespół Psychologiczny i Pedagogiczny Poradni

-------------------------------------

 

 

ZAPISY DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STUDZIENICACH

W dniach od 3 lutego do 9 lutego 2020 r. trwają zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Studzienicach.
Zapisami do SP w ZSP w Studzienicach objęte są dzieci, 
które zamieszkują w obwodzie naszej szkoły, w sołectwie Studzienice.
Dzieci zamieszkałe i zameldowane w naszym sołectwie przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia, 
do którego dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka.
Dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w naszym sołectwie przyjmowane są do szkoły na podstawie zgłoszenia, do którego dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka.
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 151, ust.2 i 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe).
DRUK ZGŁOSZENIA oraz OŚWIADCZENIA można pobrać w przedszkolu, w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej www.zspstudzienice.pl. Wypełnione dokumenty składa się w sekretariacie szkoły
w terminie 3 lutego do 7 lutego 2020 r., w godz. 7:30 - 15:30, oddanie zgłoszenia potwierdza się datą i podpisem.
Dzieci niezameldowane i niezamieszkałe w obwodzie naszej szkoły (w sołectwie Studzienice) podlegają REKRUTACJI na wolne miejsca w późniejszym terminie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do Rodziców  - 10.01.2019 r. 

 

Zwolnienia z wf-u 

Uczeń może być zwolniony całkowicie z wf-u lub z wykonywania określonych ćwiczeń. Te dwa rozwiązania obowiązują w szkołach od 1 września. Od roku szkolnego 2015/2016 przepisy przewidują dwa rozwiązania uwzględniające stan zdrowia ucznia:

  • możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego (takie rozwiązanie nie było dotychczas stosowane). Podstawą do tego zwolnienia będzie opinia lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych – czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń – uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres. W tym przypadku uczeń uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest oceniany i klasyfikowany. Natomiast nauczyciel wychowania fizycznego ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
  • możliwość całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego (tak jak dotychczas). Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wf-u i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej lub semestralnej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Intencją tej zmiany jest umożliwienie uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego tym uczniom, którzy mają ograniczenia w wykonywaniu określonych ćwiczeń, ale których stan zdrowia pozwala na udział w zajęciach. Zależy nam na tym, by dzieci, niezależnie od swoich możliwości uczestniczyły w zajęciach wychowania fizycznego i miały szansę na prawidłowy rozwój fizyczny.
Zmiany w zasadach zwalniania uczniów z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego, wprowadzone zostały rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843).

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!