Informacje dla rodziców

Poradnik dla rodziców „Dzieci w wirtualnej sieci”

 W związku z pismem Departamentu Kształcenia Ogólnego w Ministerstwie Edukacji i Nauki Kuratorium Oświaty w Katowicach przekazuje opracowaną przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii broszurę „Dzieci w wirtualnej sieci”

http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2021/05/broszura_dzieci-w-wirtualnej-sieci_2021.pdf

 -------------------------------------

 Nowa poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży w Pszczynie

Do rodziców uczniów w wieku 6-21 lat

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży w Pszczynie, ul. Paderewskiego 3 działa w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia od 01.04.2021 roku.

Przyjmujemy pacjentów/pacjentki w wieku szkolnym oraz uczących się w szkołach ponadpodstawowych. W ramach poradni oferujemy usługi w zakresie poradnictwa i wsparcia psychologicznego dla dzieci i ich rodzin. Propozycje oddziaływań dopasowane są optymalnie do potrzeb młodego pacjenta/pacjentki i jego/jej rodziny.

Celem ośrodka jest pomoc rodzicom i opiekunom w zrozumieniu problemów ich podopiecznych oraz wsparcie w poszukiwaniu adekwatnych rozwiązań. W dobie pandemii i izolacji wszyscy mierzymy się z niepokojem doświadczamy przeciążenia, osamotnienia, lęku.

Zachęcamy rodziców do kontaktu telefonicznego 515-804-156 z poradnią psychologiczna dla dzieci i młodzieży.

Zespół Psychologiczny i Pedagogiczny Poradni

-------------------------------------

 

 

ZAPISY DO I KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STUDZIENICACH

W dniach od 3 lutego do 9 lutego 2020 r. trwają zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Studzienicach.
Zapisami do SP w ZSP w Studzienicach objęte są dzieci, 
które zamieszkują w obwodzie naszej szkoły, w sołectwie Studzienice.
Dzieci zamieszkałe i zameldowane w naszym sołectwie przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia, 
do którego dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka.
Dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w naszym sołectwie przyjmowane są do szkoły na podstawie zgłoszenia, do którego dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka.
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 151, ust.2 i 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe).
DRUK ZGŁOSZENIA oraz OŚWIADCZENIA można pobrać w przedszkolu, w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej www.zspstudzienice.pl. Wypełnione dokumenty składa się w sekretariacie szkoły
w terminie 3 lutego do 7 lutego 2020 r., w godz. 7:30 - 15:30, oddanie zgłoszenia potwierdza się datą i podpisem.
Dzieci niezameldowane i niezamieszkałe w obwodzie naszej szkoły (w sołectwie Studzienice) podlegają REKRUTACJI na wolne miejsca w późniejszym terminie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do Rodziców  - 10.01.2019 r. 

 

Zwolnienia z wf-u 

Uczeń może być zwolniony całkowicie z wf-u lub z wykonywania określonych ćwiczeń. Te dwa rozwiązania obowiązują w szkołach od 1 września. Od roku szkolnego 2015/2016 przepisy przewidują dwa rozwiązania uwzględniające stan zdrowia ucznia:

  • możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego (takie rozwiązanie nie było dotychczas stosowane). Podstawą do tego zwolnienia będzie opinia lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych – czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń – uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres. W tym przypadku uczeń uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. Uczeń ten jest oceniany i klasyfikowany. Natomiast nauczyciel wychowania fizycznego ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
  • możliwość całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego (tak jak dotychczas). Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wf-u i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej lub semestralnej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Intencją tej zmiany jest umożliwienie uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego tym uczniom, którzy mają ograniczenia w wykonywaniu określonych ćwiczeń, ale których stan zdrowia pozwala na udział w zajęciach. Zależy nam na tym, by dzieci, niezależnie od swoich możliwości uczestniczyły w zajęciach wychowania fizycznego i miały szansę na prawidłowy rozwój fizyczny.
Zmiany w zasadach zwalniania uczniów z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego, wprowadzone zostały rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843).

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!