Ubezpieczenie NNW 2019/20

Oferta ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej
na rok szkolny 2019/2020 w ERGO HESTII

 

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz następstwa zawałów serca i udarów mózgu, następstwa obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji, omdleniem o nieustalonej przyczynie albo sepsą doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

Ochrona trwa 24 h/dobę, od 01 września 2019r. do 31 sierpnia 2020r.

Ochrona obejmuje również wypadki powstałe podczas zajęć sportowych organizowanych poza przedszkolem/szkołą (kluby, sekcje sportowe).

WARIANT BEZKOMISYJNY – likwidacja szkód bez komisji lekarskich (uproszczona procedura – wypłata świadczenia po dostarczeniu niezbędnych dokumentów) Suma ubezpieczenia: 12 000 zł.

Składka:
42 zł w szkole,
37 zł w przedszkolu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA SZKÓD:

  • Do zgłoszenia szkody wymagany jest dokładnie wypełniony druk oraz kserokopia dokumentacji medycznej (druki do pobrania w sekretariacie lub poniżej ze strony).
  • W niektórych przypadkach Ubezpieczyciel może poprosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do likwidacji szkody.
  • W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów leczenia dodatkowo należy przedłożyć oryginały rachunków/faktur potwierdzające zapłatę kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
  • W/w dokumenty należy złożyć w Biurze na Placu Targowym 12 (zielona kamienica, I piętro). Szkodę można również zgłosić bezpośrednio na stronie ubezpieczyciela.
  • Likwidacja Szkód: Plac Targowy 12 (zielona kamienica, I piętro), 43-200 Pszczyna, tel: 32 212-81-00, e-mail: biuro@koncept.eu

Do pobrania poniżej:

  • Druk - Zgłoszenie nieszczęśliwego wypadku,
  • Ulotka - rodzaje świadczeń, informqacja o spososbie zgłaszania szkód
  • Zasady oceny uszczerbku.
  • Ogólne Warunki Ubezpieczenia,
  • Postanowienia odmienne do OWU.

 

Informacja  ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej na terenie szkoły, jak również w przypadku organizowania imprez i wycieczek szkolnych w kraju, jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Umowa ta może być zawierana wyłącznie z woli rodziców.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że żądanie przez dyrektorów szkół i placówek od rodziców pokrycia kosztów ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły), jak również żądania jakichkolwiek oświadczeń w związku z odmową przez nich uiszczenia dobrowolnych ubezpieczeń, jest niedopuszczalną praktyką.

Obligatoryjny pozostaje jedynie wymóg ubezpieczania dzieci i młodzieży szkolnej od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia przy organizacji wycieczek i imprez zagranicznych.

Proszę zatem Państwa Dyrektorów o przekazywanie rodzicom stosownych informacji dotyczących ww. ubezpieczeń uczniów - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Z poważaniem

Jerzy Deneka
Zastępca Dyrektora
Departament Zwiększania
Szans Edukacyjnych

Źródło: www.men.gov.pl

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!