Rekrutacja do przedszkola 2018/2019

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą wziąć udział
w REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
do przedszkoli gminy Pszczyna, w których są jeszcze wolne miejsca,
logując się na stronie dla Rodzica
(jak w rekrutacji podstawowej).

Adres strony: https://uzupelniajaca-przedszkola-pszczyna.nabory.pl/

Termin rejestracji wniosków w systemie:
od 10.04.2018 r. od godz. 16:00 do 16.04.2018 r. do godz. 20:00

 

Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola
- 26 marca 2018 r. godz. 13:00

Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola
- 19 marca 2018 r. godz. 13:00

 

BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH

Dyrekcja ZSP w Studzienicach informuje, że zgodnie z Zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez gminę Pszczyna na rok szkolny 2018/2019 Rodzice/prawni opiekunowie
dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu,
do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Prosimy Rodzica dziecka zakwalifikowanego o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły
w celu potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola
w terminie od 19 marca 2018 r. do 23 marca 2018 r.
Czas pracy sekretariatu: od 7:30 do 15:30.

Druk potwierdzenia zapisu dziecka mozna pobrać w sekretariacie lub poniżej ze strony.

 

Informujemy, że nabór nowych dzieci na wolne miejsca
odbywa się elektronicznie w terminie 20.02.2018r. – 05.03.2018r.

Adres strony, na której można się zalogować i złożyć wniosek: przedszkola-pszczyna.nabory.pl

WAŻNE! Złożony elektronicznie wniosek należy wydrukować i wraz z załącznikami/
wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów złożyć w sekretariacie szkoły
w dniach 20.02.2018r. – 06.03.2018r. w godz. 7:30-15:30

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez gminę Pszczyna
na rok szkolny 2018/2019

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wskazanych przez rodzica we wniosku, burmistrz Pszczyny, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, ze zm).

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych zarządzeniem burmistrza.

2. Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, jednak: 

 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
 • data i godzina wydrukowania wniosku,
 • data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,
 • data i godzina zatwierdzenia wniosku 

nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

3. Informacje ogólne

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w gminie Pszczyna:

 • dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2015-2012),
 • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza gminą Pszczyna mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowe
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.

4. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym (2017/2018)

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli /oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację okontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu/szkole podstawowej, do której uczęszcza dziecko.

5. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka za pomocą systemu informatycznego
We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu: 

 • wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
 • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu /szkole pierwszego wyboru. 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

 • pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
 • następnie informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły, po wydrukowaniu wniosku z systemu następuje jego podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego. 

Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły.
Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 • zwrócić się do burmistrza Pszczyny, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

W tym celu burmistrz:

 • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
 • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2016 r. poz. 195, z późn. zm.).

O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

 • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
 • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr XLII/467/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych niezakwalifikowanych do przyjęcia.
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane w formie zawarcia umowy.
Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

6. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna przedszkola/szkoły wg zasad opisanych powyżej.

 

KRYTERIA USTAWOWE (w art. 131 ustawy Prawo oświatowe)

Art. 131. 1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Pliki do pobrania poniżej:
Uchwala Rady Miejskiej Gminy Pszczyna - kryteria dodatkowe rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Oświadczenie o wielodzietności i/lub samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie rodzica dziecka o spełnieniu kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola
Zarządzenie Burmistrza - terminy rekrutacji rok szkolny 2018-2019
DEKLARACJA O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 2018-2019 /wersja pdf lub do edytowania w edytorze word/

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!