Kalendarz roku szkolnego 2018/19

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 3 września 2018 r. (poniedziałek)
Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe: 11 - 24 lutego 2019 r.
Egzamin ósmoklasisty: 15-17 kwietnia 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 18 - 23 kwietnia 2019 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych: 21 czerwca 2019 r.
Ferie letnie: 22 czerwca 2019 r.- 31 sierpnia 2019 r. 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  ustalone przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną: 2 listopada 2018r., 15-17 kwietnia 2019r., 2 maja 2019r.

Rekolekcje wielkopostne - wolne od zajęć dydaktycznych: 11-13 marca 2019 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - § 2 ust. 1.
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) - art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a.
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512) - § 5 pkt 1;

 

Współpracujemy
Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!